لحظه رهاسازی شیرهای دریایی جوان به اقیانوس

291

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، شش شیر دریایی جوان پس از تیمار توسط تیمی از مراقبان پرو ، به اقیانوس آرام بازگشتند.