انرژی باد در هند

341

تبریز امروز: نیروگاه های بادی ایجاد زمینه سالم سازی مجیط زیست را برای جوامع بوجود می اورند! انرژی های تحدید پذیر پایان ناپذیر هستند .تمیز بوده و بحران های مختلف را به خوبی رد می کنند.