وقت کردي يه خورده...

140

و چه نيکوست اگر همه ما مديريت مصرف را جدي بگيريم و از اسراف بپرهيزيم.