گرایش مدیریت پروژه در مقطع ارشد

730

مصاحبه آکادمی تخصصی معماری با دکتر فرهنگ شعفی استاد دانشگاه در رابطه با گرایش مدیریت پروژه