کنسرت «آرتور ساندوال»

126

اروند، از مخاطبان عزیز خانه ی ترومپت ایران، دانشجوی ترومپت و آواز در کنسرواتوار موسیقیِ کومیتاس در ایروان (ارمنستان)، این ویدیوها را از کنسرت «آرتور ساندوال» گرفته و برایمان فرستاده است