زیره سوغات کرمان

833
زیره:که شهرتش از سرزمین ها فراتر رفته و به ادبیات و شعر و ضرب المثل پیوسته و هpeste.jpgمواره تداعی کننده نام کرمان است.زیره گیاهی خوشبو و مقوی است که در چرخه داروئی نیز قرار دارد...
pixel