دروغهای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل

89

برنامه سیاسی تاریخی