رکوردزنی با شتر، از مغولستان تا انگلستان

214

یک تیم ماجراجو، سفری ۱۲ هزار کیلومتری را با شتر از اولانباتار - پایتخت مغلوستان - به سمت لندن ترتیب داده اند. هدف این ماجراجویان، نشر فرهنگ و سنن چادرنشینان مغولستان به جهانیان است.سرگروه این تیم یک دختر ۳۰ ساله است که با همسفرانش تخمین می زنند ماجراجویی شان سه سال طول بکشد و از ۱۴ کشور عبور کنند.