شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

498
*فیلم پخش شده در مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات MMDIC.ir *کانال تلگرام:@saghinabilou
pixel