ماهی شیربت: Arabibarbus grypus

2,836
ماهی شیربت (نام علمی: Arabibarbus grypus)، از خانواده کپورماهیان و از ماهیان آب شیرین محبوب در ایران، استان‌های خوزستان و بوشهر است. این ماهی گستردگی زیادی دارد. اسامی دیگر آن سس‌ماهی، شبوت و سرخه است. همه‌چیزخوار است. ماهی بسیار جذابی در صید ورزشی است. تکثیر و پرورش مصنوعی نیز دارد. رشد خوبی دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/inland/Arabibarbus-grypus.html
pixel