دوربین 95 ؛ قسمت 24 ؛همدردی با حادثه پلاسکو در سوئد

96

2156 - حضور در کنار آتش نشانهای شهر مورای سوئد برای همدردی با حادثه پلاسکو و ارتباط تلفنی با خانم سهیلا امینی فرستنده این تصاویر .