نقد کتاب درسی دین و زندگی در مسیر برتر شبکه آموزش

280

17 مرداد ماه سال 96 دکتر سید هادی سرکشیک زاده در برنامه مسیر برتر شبکه آموزش حاضر شد و به نقد فوق حرفه ای کتب منبع کنکور دین و زندگی پرداخت . www.drsarkeshikzadeh.com