مسجد نوری آمدیم،قدس می آییم

323

دیروز مسجد جامع خرمشهر و امروز مسجد نوری موصل آزاد شد . هر جا دست خدا باشد آنجا آزاد می شود . فردا نیز نوبت آزادی مسجد الاقصی است .