آموزش کسب و کار به کودکان در ماتریس - شهریور ۹۷

61

یکی از خدماتی که ماتریس در طی دوره اول ارائه کرد، آموزش کسب و کار به کودکان از طریق طراحی بازیهای ویژه بود. ماتریس یک دوره یادگیری کسب و کار از طریق تجربه است که در پایان دوره اول، به واحد آموزش درون سازمانی گروه بانیک تبدیل شد. این یکی از ویدئوهایی است که از آموزش کودکان به سفارش گروه بانیک تهیه کردم.