با نگاه پوزیتیویستی به علم(اصالت تجربه) علم روانشناسی معنی ندارد...

78
roshangari@ 3 هزار دنبال‌ کننده
اگر برخی مکاتب غربی در حوزه معرفت شناسی تنها راه کسب معرفت را تجربه قلمداد می کنند، بنابراین بعدا نمی توانند در بسیاری از علوم مثل:روانشناسی،منطق،فلسفه،ریاضی و... ادعایی داشته باشند؛ زیرا امکان کسب این علوم با روش تجربی محض ممکن نیست. (استاد رحیم پور ازغدی)
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel