نمی توانید ما را اسیر جهل کنید

60
این نماهنگ به موضوع تبعیض های مذهبی دولت بحرین در فراهم کردن فرصت های تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان شیعه می پردازد.
pixel