فروشندگی حرفه ای

40

حس خوبیه! وقتی ازت می پرسند، چکار کردی که فروشت زیاد شده؟ حس خوبیه! وقتی می بینی تعداد پیامک های واریزت به طور قابل ملاحظه ای زیاد شده حس خوبیه! وقتی به جای اینکه تخفیف بدی، از رقبایت گرانتر می فروشی و تعداد مشتریانت از رقبایت بیشتر است. حس خوبیه!به جای اینکه سعی کنی به مردم بفروشی، مردم خودشان شما را به یکدیگر معرفی کنند و آنها از شما خرید کنند. حس خوبیه!وقتی ازت می پرسند، کجا کلاس می ری؟