لحظه دریافت جام قهرمانی جهان توسط کوبیاک از دستان آری گراسا

169
..........................................................
pixel