عید فطر عید بازگشت انسان به فطرت خویش است

159
عید فطر عید بازگشت انسان به فطرت خویش است
pixel