این صندلی چرخدار با زبان کنترل می شود

160
سامانه کنترل با زبان توسط پژوهشگران Georgia Tech توسعه یافته است. در این سامانه کاربران با استفاده از یک قطعه مغناطیسی که روی زبان قرار می گیرد، حرکات را کنترل می کنند و یک هدست تغییرات در میدان مغناطیسی را کشف و دستورات را به صورت بیسیم برای گوشی هوشمند ارسال می کند. هدف از ساخت این سامانه کمک به افراد با محدودیت حرکتی است تا بیشتر وابسته به خود باشند.
pixel