مستند سایه های پنهان - 4

232
مجموعه مستند « سایه های پنهان » به پشت پرده های روابط آمریکا و شاه در زمان پهلوی می پردازد.
حلقه وصل 1.5 هزار دنبال کننده
pixel