موشن گرافیک/ عاشقان مبارزه با اسرائیل

343

اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، و آن روز را قطعا جوانان خواهند دید...