جریان الکتریکی بخش دوم

31
تدریس انواع مقاومت ها و مقاومت رساناهای فلزی و اثر دما بر مقاومت از فصل جریان الکتریکی فیزیک یازدهم توسط محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک شهر تهران و مؤلف بیش از 30 جلد کتب فیزیک و کمک آموزشی فیزیک - www.poopakedu.ir
pixel