گردشی کوتاه در صنعت گردشگری با لنز علی بابا

75

گفت و گو با محمد علی نیک سجل مدیر دفاتر فروش علی بابا در حاشیه نمایشگاه گردشگری