جهاد نکاح . مستندی تکان دهنده از دختران و زنان تکفیری

2,285

جهاد نکاح . مستندی تکان دهنده از تجاوز ووحشیگری بر زنان و دخترانی که خام گروهک تکفیری قرار گرفتند . این مستند فقط گوشه ای از جنایات این گروه تروریستی سازمان یافته است .

simava
simava 20 دنبال کننده