آموزش و پرورش: مخالف موسیقی نیستیم

762

خبرفوری: سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران: افرادی خارج از مدرسه اتفاقات اخیر را رقم زدند که حتما با آنها برخورد خواهد شد. مخالف موسیقی نیستیم، مخالف ابتذالیم.