فشار و آثار آن علوم تجربي پايه نهم (خليلي بروجني مولف كتابهاي درسي فيزيك و علوم)

104
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث فشار و آثار آن بر اساس برنامة درسي كتاب درسي علوم تجربي پايه نهم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دبيران علوم تجربي هستند هرچند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فيزيك نيز توصيه مي شود.
pixel