دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 40

26

شماره چهل-1397/12/01 در برنامه شماره سی و چهلم دیدبان حقوق کسب و کار از : انتقاد تند و صریح عسگر اولادی از سیاست های صادراتی و ارزی بانک مرکزی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi