کرمانشاه من ، تسلیت

1,694

كردها تمام مرگ ها را تجربه کرده اند!- مردن با گلوله- مردن دست جمعی- مردن با سربریده شدن- مردن باسرما- مردن باگرسنگی...- و اینبار زلزله- اما هرگز از ترس نمرده اند-

دریا تور
دریا تور 4 دنبال کننده