معرفی انجمن حمایت از کودکان کار در برنامه پرانتز باز

196

معرفی انجمن حمایت از کودکان کار با حضور جناب آقای قاسم حسنی عضو هیات امنا در برنامه پرانتز باز شبکه امید. این برنامه روز جمعه 11 خرداد ماه از این شبکه پخش شده است. "از کودکان کار موثر حمایت کنیم" www.apcl.org.ir apcl_org_ir@