تیک تاک خفن دعوایی! | دنبال=دنبال ♥️

2,063
Veronica- 2.9 هزار دنبال‌ کننده
2,063 بازدید
اشتراک گذاری
Veronica- 2.9 هزار دنبال کننده
ترتیب نمایش

Nightmare༨

1 سال پیش
نخیرشم نخیرشم نخیرشم:| ناح قهر نکن اگه قهر کنی گریه میکنم:( ،، من عاوردم اگ بوخوایم بوگیریم'-' خاب پس واسه تو عابمیوه میخریم.. خوفه؟:\ هوم پیدا کنیم•-•
Veronica- خدمو میکوشمااا:(..حیح بوشححح•-• .. عییییححح چشمم•-•

Nightmare༨

1 سال پیش
ناچم تو این یه موقعیت بخصوص بمن نرفتی یاها>-< * عومم .. ینی همه جارو بوبینیم و خوچ بگذرونیم بجای ترسیدن؟ گاعش گوشی عاوردیمم؟! عکسم بگیریم'-' خاب.. من بستنی میخرم واسه خدم.. واسه تو چیپس و پفک و اینا بخرم :|:)) ک هم من بوخورم هم تو=-= لیننن .. عاخر یجا واسه موندن پیدا کنیم‌ یا راه بریم؟:|
Veronica- چرا چرا چرا .. قهر میکنم میرمااا..عورحح•-•..ناح مح نیاوردم:( .. ناح خوو بدتر گلوم خراب میشححح:(..بیح ی گوشح پیدا کنیمم!؟''-''

Nightmare༨

1 سال پیش
نخیرشم فقط تو موارد خوف بمن رفتی ن موارد بد مث بدبخ بودن=-= ،، * دنبالت راه میوفتم، نهه تو خیابون نهه فقط واسه امشبهه:| باشه نظر خوفیه :|:)) ،،، * دستتو میگیریم و بازم عین دفه قبل تند تند میدوعیم! .. : میدونی چی حال میده!؟ اینکه یوهو بستنی فوروشی بوبینیم:"
Veronica- حیح اتفاقا تو هر موقعیتی ب تو رفدیدمم:|..-ناح خو ما ک تا صب بیداریم میتونیم کلی را بوریم '-' .. -حیح مح صرما خوردمم نمیشح *عطسح .. اگ ی جا واصح موندن پیدا نکنیم مح ع صرما میمیرمممم'-'

Nightmare༨

1 سال پیش
دیدی بلخره قبول کردی ط بمن رفتی بهت ثابت کردم یاهاها :|:)) ناح تو این مورد به من نرفتی و بدبخ نیستی:\ *اشکامو پاک میکنم و منم بغلت میکنم، نیگات میکنم : اگه رفتیم و بیشتر گم شدیم چی!؟ نظرت چیه همینجا بومونیم فلا اینجا ی چیز کوشولو بسازیم ک شب توش بخوابیم [مث خونه] و غذا و اینجور چیزا ک بوتونیم ی شب اینجا زندگی کنیم؟*-*
Veronica- چرا مح کلااا ب تو رفدمممم-.- .. -ناح گم نمیشیم بیح•-• .. عخح تو خیابوون؟!''-'' .. ما ک قرار بود ی جا خوشگل بصازیم حیح:( .. بیا انق بوریم تا ی جا جدید کفش کنیم حح*-*

Nightmare༨

1 سال پیش
ناخیرم تا زمانی ک یبار نگی موهاهاهاها من یه بدبخم تامامT^T.. *میشینم رو زمین و زانوعامو بغل میکنم و با لحن مظلوم میگم : ینی امشب باید دوتایی تهنایی اینجا بومونیم؟ اینجا الانشم تاریکه چه برسه به نصف شب و هیولاعایی که میان میخورنمون:'(
Veronica- پ چون مح ب ط رفدم محنم بخبخدم:( ..*کنارت میشینم و بخلت میکونم .. -یاح نترص الن خدمون راه پیدا میکنیم اصن•-• .. *دور و ورمو عانالیز میکنم..-بیاح بوریم یوطوری راهمونو پیدا میکنیم هیم-.-..*دصتتو میگیرم و میپاشونمت[همون پاشدن:|] و.

Nightmare༨

1 سال پیش
من بد نیستم فقط ی شهرزاد بدبخه عارزو ب دلممT^T..[موهاهاهاهاها•-•] . . * بلند جیغ میزنم‌، : بنظرت اینجا کسی هس ک صدای جیغای بلند منو بشنوه؟•-• اگ کسی نیومد ینی کسی اینجا نیستتت:(
Veronica- بخبخ نیصی بدییی هق:((.. [موهاها-.-].. حیححح ناح باص بشنوح یکییی'-'.. *محنم بلند جیخ میزنممم .. حیح چر کصی نمیاد:(

Nightmare༨

1 سال پیش
من مطمعنم میگی موهاهاهاهاها اگ عیشوقت نگفتی من خودنو دار میزنمم و راحت شی یاهاها'-' [ایح، پس حالا ک قول دادی خیالم راحت گشت>-<] نااچ.. تو عاخرش نخوردی مگه ناااح؟! [پس دگ جوون و نوجوون نچ.. کودک*-*] خااب.. نظرت شیه دوتایی بهم بچشبیم الکی انقد راه بوریم تا ب یجا برسیم؟•-•
Veronica- حیحححح بد بد بدد:( .. [موهاها-.-]..خوردم شراااا'-'..[هوراا کودکیم•-•]..ناج بدتر گم موشیم بیح داد بزنیم بعد یکی بیاد ازش بپرصیم کوجاییم-.-

Nightmare༨

1 سال پیش
من موفقم عیشوقتم خسه نمیشم وقتی ک یبار گفتیش شات میگیرم تو تاریخ ثبتش میکنم ک بهت ثابت کنم تونستم.. :)) یاهاا*-* .. [ینی قول میدی یبار باهاش بوریم کافی شاپ؟:'(] نااح عاب غذا حساب نموشهه.. نااچ نمیخورم تا زمانی ک بیای بگی : "لولو غذا خوردم•-•" ،،، [عیح راسی ما کودک بودیم.. من سه سالم بودااا'-'] * مرسی ک جم نموخوریواز پیشم>-<♥ ینی بوریم زیر اون چراغه!؟ اون خاموش روشن میشهه نگاش کن .. اگ رفتیم پیشش یوهو تاریک شد شی؟:'(
Veronica- حیح عمرا بگمممممممم موهاهاااا .. [قول میدمم-.-..]..حیح نمیخامم بی ترادبب..توعم بودو بوخور=-=..[حیح عورحح عییح''-'']..حیححوحاا•-•..ححیح خو پشیکا کونیممم خیلی تاریکح همح جا:((

Nightmare༨

1 سال پیش
پس من مجبورم انقد موهاهاهاها کنم تا قاطی کنی بگی موهاهاهاها .. موهاهاهاهاها•-• [خاب اگ باهاش گرم نشدم و صمیمی نشدیم و نشد بوریم کافی شاپ شی؟ من کافی شاپ موخوامT^T] عااا .. ینی شام هم نخووورددی؟! لین یچیزی بوخور همین الن .. باشه؟! لطفا :'( .. پس بوخور ک منم بخورم چون خیلی گشنمه عااا.. [جوونا کوشیک ترن یا نوجوونا؟•-•] .. * من بغلت میکنم.. من از جن نمیترسم .. ولی ع تاریکی میترسم... شیکا کنیم حالا اینجا؟:'( .. ولی ع بغلم نرو ک کمتر بترسممT^T..
Veronica- موفق باچیییی حیحح:)))..[حیح موشح موشح گییح نکون میریممم-.-]..حیح شرا عاب خوررددمم!.. تو بوخور حیییح..[نوجووناا-.-..]-حیح ع اینجی جم نمخوررم..ببح بوریم اونجا نور عح'-'

Nightmare༨

1 سال پیش
عیح خاب یدونه "ها" دیگه بهش اضافه کن ک یبار واسه همیشه کنار بیایم اونوقت قول میدم بهت افتخار کنم بخاطر ساخت این جمله ی کیوت :|:)) [من باهاش مشکل ندارم که..'-' ولی خاب باهاش صمیمی نیستم چون یکم دیر گرم میگیره منم این عاخرا اصن حوصله نداشم ک باهاش بحرفم ک صمیمی بوشم باعاش:'(] خاب رکورد هیشی نخوردن دد چند دقیقه؟ ساعت؟ روز؟:|| تو چقد؟"-" اگاین دوتاش یکیه.. ترجیح میدم تو خفم کنیD: ،،، ناح یا موخوری یا من مومیرم اونم تو اوج نوجوونیمT^T.. [عه اخرس نوجوون شدیم:|] * دستتو میگیرم و بودو بودو تو خیابونا میدوعم، یوهو میرسیم بجایی ک نموشناسم، من اینجارو نمیشناختمم .. فک کنم گم شدیم•-•
Veronica- نموخامممم-.- .. [حیح باش گرم میگیری بعدا باهم میریم کافی شاپ بیشتر صمیمی شید-.-]..پونزدح صاعتتت-.-..ناخیرم یکی نیص'-'..حیح پ ببح خفت کنمم'-'..یاا بمری مح خدشکی میکونمااا'-'[چ زود:))]..*میچصبم بت .. - یادتح گفدم ع جن و تاریکی میترصم دیگح هوم!؟
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel