از ظریف هم بخاطر برجام تقدیر شد هم بخاطر تحریم!

165

توضیحات و تحلیل مجتبی اسمعیل زاده فعال سابق دانشجویی و تحلیل گر مسائل سیاسی درباره تحریم ظریف و اتفاقات کشمیر