فناوری جاذب صدای پیرلی

102

فن آوری جاذب صدای پیرلی با بهره گیری از عامل کاهنده صدا، که روی دیواره درونی تایر قرار می گیرد، صدای درون اتاق را به میزان پنجاه درصد کاهش می دهد.