اف 14 های ایرانی در مستند "نبردهای تامکت"

1,207

مستند "نبردهای تامکت" در مورد گروه کوچکی از قهرمانان است که تاثیر بزرگی در جنگ داشتند، یعنی خلبانان جنگنده F۱۴؛ وظیفه آنها پاسداری از سراسر آسمان کشورمان بود و در همین راستا، با شکاری بمب افکن های عراقی درگیر می شدند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4UF