کتاب مانگا و اهورا، قسمت 4

175

در قسمت چهارم؛ بازی شطرنج، چگونه پدید آمده است. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.