ناحیه نوآوری دانشگاه تهران

43
دانشگاه تهران با راهبري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و براي توسعه اكوسيستم نوآوري و فناوري شهر تهران، شبكه فناوري را در ناحيه نوآوري و شهر دانش دانشگاه تهران ايجاد كرده است. شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را تکمیل می کند. مراكز نوآوري كه در دل شبكه فناوري قرار دارند به منظور جذب هسته ها، شركت ها، شتابدهنده ها و سرمايه گذاران ايجاد شده اند تا بتوانند ايده ها را تجاري سازي كنند
pixel