خطر در سکوت، عافیت در شکایت مشتریان است

625
اگر مشتری تان در سکوت بود بدانید ممکن است ناراضی باشد و به دنبال رقیب برای شما، ممکن هم است که راضی باشد و از رضایت سکوت کرده باشد. {این خموش از درون به فریاد است ، هر سکوتی که از رضایت نیست}
pixel