حذف موانع تولید

47

ببینید اظهار نظر حمید علوی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان در چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان :