مصاحبه آقای افشین چایچی نصرتی - کوچ زندگی

213
تجربه کوچینگ و بکارگیری آن در زندگی و یک سال همراهی با آکادمی کوچینگ فارسی زبان ... در این گفتگو نظرات و تجربیات آقای افشین چایچی نصرتی را در رابطه با کوچینگ میشنویم
pixel