کاربرد فنس الکتریکی مخصوص حیوانات وحشی

268
استفاده از فنس برای حفاظت از حیات وحش، ممانعت از ورود آنها به جاده ها ، بزرگراهها و همچنین ممانعت از ورود آنها به مزارع وکشتزارها رویه ایی متعارف و مورد پذیرش است که از جنبه فنی و مالی راهکار موثر و اقتصادی برای حفاظت از حیات وحش می باشد
pixel