اگر بدانیم در جلسه ای مرتکب گناه می شویم آیا جایز است برویم یا نه؟

393

اگر بدانیم در جلسه ای که دعوت شده ایم مرتکب گناه می شویم آیا جایز است بریم یا نه؟ پاسخ توسط آیت الله مروارید