کایچو هیتوهیرا سایتو- ایستادن هانمی

573

کایچو هیتوهیرا سایتو- سمینار ایواما آیکیدو- (ایستادن هانمی)/ Hitohiro Saito Kaicho- Iwama Aikido Koshukai- (Hanmi No Dachi)/ www.iwamaaikido.ir