تمرینات سینه (در منزل) با وزن بدن (شش دقیقه ای)

3,428
زمانی هست که برای ورزش به وسایلی مانند هالتر و دمبل دسترسی نداریم. با هم حرکاتی را مرور خواهیم کرد که عضلات سینه را هدف قرار داده و تقویت کند. امیدوارم بهره ببرید
pixel