جُی/ پویانمایی مته VRII

77

Vein Runner-II طراحی شده برای حفاری سوراخ عمودی، افقی و زاویه دار- این پویانمایی به صورت بی صدا می باشد.