تولید محصول تشخیص چشمی شعله در پارک علم و فناوری فارس

56

ایران، ششمین کشوری است که در جهان توانست به این تکنولوژی دست یابد.