راه درست گوش دادن به صدای درون | سعید صدقی | تداکس جوانان تهران

448

در درون سر تمام آدمیان صداهای بسیاری هستند که به او فرمان می دهند که چگونه بیاندیشد و رفتار کند؛ آیا می توان راهی را پیدا کرد تا جلوی صداهای منفی درون مان را بگیریم و آن ها را به صداهای مثبت تبدیل کنیم؟