تصادم کیهانی

129
سنگ های فضایی تنها اجسامی نیستند که میتوانند تغیرات کیهانی را باعث شوند در حال حاضر کهکشان راه شیری خودمان درواقع درگیر یک برخورد چندگانه کهکشانی است ... http://gillands.ir/
pixel