دکتر حسن عباسی؛ آینده ای که می توانیم به آن بیاندیشیم

5,654

سخنرانی کامل استاد حسن عباسی در دانشگاه رازی کرمانشاه با موضوع: «آینده ای که می توانیم به آن بیاندیشیم» 23 آبان 1396