دکتر حسن عباسی؛ آینده ای که می توانیم به آن بیاندیشیم

6,566
سخنرانی کامل استاد حسن عباسی در دانشگاه رازی کرمانشاه با موضوع: «آینده ای که می توانیم به آن بیاندیشیم» 23 آبان 1396
pixel