جنگ بزرگ منطقه فرا می رسد و همه در قدس نماز می خوانیم.

458

به صهیونیست ها می گویم: اگر بر اشغالگری اصرار بورزید، جنگ بزرگ منطقه، حال به هر دلیلی، فرا خواهد رسید. و آن روز، روزی است که همگی در قدس نماز خواهیم گزارد. http://nasr.link/97-03-18

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel